Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

Ny lovgivning om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer er trådt i kraft. Få overblik over lovgivningen, tidsfrister og hvem loven vedrører.


Formål og baggrund

Formålet med loven er at give flest mulige borgere, ikke mindst borgere med handicap, adgang til de offentlige myndigheders websteder og apps.

Baggrunden for loven er et EU-direktiv (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/210), der trådte i kraft den 22. december 2016. Direktivet bestemmelser blev herefter implementeret i medlemsstaternes nationale lovgivninger og trådte formelt i kraft den 23. september 2018.

Siden januar 2008 har det i Danmark været krav, at offentlige myndigheders hjemmesider er tilgængelige. Kravet var et resultat af en aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL, som gjorde det obligatorisk for danske myndigheders hjemmesider at overholde en række åbne standarder. En af disse åbne standarder er WCAG - Web Content Accessibility Guidelines.

Med EU-direktivet, som trådte i kraft 23. september 2018, blev dette aftalebaserede, danske krav erstattet af et egentligt lovkrav, som desuden gælder i samtlige EU-medlemsstater.

Se hele loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer på retsinformation.dk


Nye tiltag i loven

I forhold til de tidligere krav om tilgængelighed, er kravene til tilgængelighed blevet tydeliggjorte, ligesom det er blevet lettere at afgøre hvad kravene til tilgængelighed omfatter. 

Det er nyt i loven, at:

  • Offentligretlige organer omfattes, såsom uddannelsesinstitutioner, politi, domstole, biblioteker, sundhedsvæsenet, ministerier, råd og styrelser. Undtaget for loven er public service-medietjenesteudbydere, NGO’er samt privatskoler og -institutioner.
  • Der henvises til den europæiske standard EN 301 549, i stedet for som tidligere til den nyeste version af WCAG. EN 301 549 standarden henviser specifikt til WCAG 2.1.
  • Foruden hjemmesider betyder loven, at også mobilapplikationer skal være tilgængelige.
  • Nye hjemmesider, som offentliggøres efter 23. september 2018 skal overholde lovens krav fra 23. september 2019. Hjemmesider fra før 23. september 2018 skal overholde lovens krav fra 23. september 2020, mens mobilapplikationer (apps) skal overholde kravene fra 23. juni 2021. 
  • Det bliver et krav at have en tilgængelighedserklæring samt en feedbackmekanisme, hvor brugere kan rapportere utilgængeligt indhold.
  • Det er Digitaliseringsstyrelsens opgave at monitorere og føre tilsyn med tilgængeligheden af offentlige websteder og apps.

23. september 2018:


Loven træder i kraft 23. september 2018. Kravene implementers dog løbende.

23. september 2019:

Nye hjemmesider


Nye hjemmesider skal være tilgængelige fra den 23. september 2019. Det vil sige at hjemmesider, der er offentliggjort inden 23. september 2018, ikke er omfattet af lovgivningen endnu. Myndigheder bør dog allerede nu sikre sig, at nuværende digitale udviklingsprojekter bliver tilgængelige.

Intra- og ekstranet


Ligeledes skal intra- og ekstranet være tilgægnlige fra 23. september 2019. Dette gælder dog kun hvis eksisterne løsninger ændres væsenligt, f.eks med et nyt design eller der benyttes en ny platform.

23. september 2020:

Alle hjemmesider


Fra den 23. september 2020 skal alle hjemmesider være tilgængelige. Dette glæder også hjemmesider, der er offentliggjort før den 23. september 2018.

Videoer - tidsafhæninge medier


Video, lyd og øvrige forudindspillede tidsafhængige medier, der er publiceret efter den 23. september 2020, skal være tilgængelige.

Liveudsendelser er undtaget medmindre de efterfølgende bliver publiceret på myndigheders websteder eller applikationer. Sådanne videoer skal gøres tilgængelige inden 14 arbejdsdage fra datoen for den oprindelige udsendelse.

Videoer, der fungerer som alternativ til tekst, er undtaget.

23. juni 2021:

Mobilapplikationer


Fra den 23. juni skal alle mobilapplikationer være tilgængelige: Dette gælder både web og native apps.

Kravene til mobilapplikationer er stadig under udarbejdelse.

Kontakt